O nas

Witamy serdecznie w Szkole Języków Obcych PLC. To przyjazne miejsce stworzyły dwie pasjonatki języka i kultury anglosaskiej.

Po 14 latach wspólnej pracy możemy powiedzieć, że udało nam się zbudować szkołę z duszą – dla ludzi, dla których jakość kształcenia i spotkanie z drugim człowiekiem jest najwyższą wartością w nauce. Osobiście zbudowałyśmy zespół składający się z około 100 nauczycieli – indywidualności, którzy łączą w sobie pasję językową i najwyższy profesjonalizm. Zapraszamy do nas zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych. Try something new!

Nasi Lektorzy

Siłą naszej firmy są niewątpliwie doświadczeni Lektorzy z pasją. Do Państwa dyspozycji jest międzynarodowy zespół ponad 70 stale współpracujących lektorów polskich, głównie absolwentów wydziałów filologii i kolegiów językowych (NKJO) oraz 8 Native Speakers z międzynarodowymi kwalifikacjami uprawniającymi do nauczania na świecie typu CTEFL (Certificate of Teaching English as a Foreign Language Certificate), CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults), Wszyscy posiadają duże doświadczenie w nauczaniu indywidualnym i grupowym, zarówno języka ogólnego jak i biznesowego na różnych poziomach zaawansowania w prestiżowych firmach w Polsce i za granicą. Przygotowują również naszych studentów do specjalistycznych egzaminów takich jak GMAT czy biznesowych typu BEC. Oprócz kwalifikacji w nauczaniu wielu naszych wykładowców dysponuje także specjalistyczną wiedzą zdobytą podczas drugiego fakultetu, bądź podczas poprzedniej kariery zawodowej. Wśród naszych lektorów mamy osoby z wykształceniem prawniczym, socjologów, ekonomistów, inżynierów.

O wysokich kwalifikacjach naszych lektorów świadczy również fakt, że recenzują oni materiały dydaktyczne Cambridge University Press i Pearson Education. Wysoka nota oceniająca poziom zajęć oraz chęć kontynuacji zajęć przez uczestników z tym samym lektorem jest także dowodem uznania ich wysokich kompetencji.

Ciekawa i miła osobowość oraz szczegółowa procedura kwalifikacyjna pozwalają kandydatowi znaleźć się w kadrze dydaktycznej naszego ośrodka. Praca tego zespołu jest na bieżąco wspierana metodycznie przez Menedżera Akademickiego oraz współpracujących z nim metodyków.

PLC może pochwalić się „szytym na miarę” systemem szkoleń dla Lektorów. Gwarantujemy w ten sposób zaangażowanie człowieka w pracę, a w konsekwencji usługę na najwyższym poziomie.

Jak uczymy?

Celem nadrzędnym metody nauczania PLC jest przełamanie barier i trudności językowych w wypowiadaniu się w języku obcym. Nasz system oparty jest na holistycznym typie nauczania oraz metodzie eklektycznej, to jest optymalnej kombinacji technik wykorzystywanych w znanych metodach nauczania języka obcego. Chcemy Państwa otoczyć językiem, którego się uczycie, również poza zajęciami z lektorem. Chcemy zanurzyć Państwa w innej kulturze,  której język jest integralną częścią.

Jesteśmy dla Państwa. Stawiamy na ludzi i ich potrzeby, nie trzymamy się kurczowo jednej metody – elastycznie dopasowujemy sposób nauczania do potrzeb studenta.

Stosujemy nowoczesne materiały dydaktyczne: najnowsze podręczniki i multimedia dostępne na rynku, ale również materiały autentyczne (Internet). Te ostatnie reprezentowane np. przez materiały BBC wykorzystujemy już na niskich poziomach, co pomaga szybciej i efektywniej opanować system języka obcego i zrozumieć, czym żyje współczesny świat.

Dbamy o wysoką jakość naszych szkoleń, dlatego też uczymy tylko w małych grupach (2-5 osób), co znacznie poprawia efektywność i wpływa na przyjazną atmosferę na zajęciach.

Techniki

Na stan­dar­d­owej lekcji jest czas na ćwicze­nie rozu­mienia ze słuchu, gra­matykę, pracę z tek­stem (ucze­nie różnych tech­nik czy­ta­nia), el­e­menty pisa­nia, a przede wszys­tkim na zróżni­cow­ane formy ćwiczeń na mówie­nie (dyskusja, praca w parach, praca w gru­pach, ćwiczenia sytu­a­cyjne, odgry­wanie ról, ćwiczenia zori­en­towane na rozwiązanie konkret­nego prob­lemu czy uzyskanie kom­pro­misu).

Wierzymy, że poprzez wyna­jdy­wanie ciekawych, ży­ciowych tem­atów jesteśmy w stanie pomóc każdemu przeła­mać bari­erę językową i zmo­ty­wować do wyraża­nia opinii w języku ang­iel­skim. Stan­dar­d­owym el­e­mentem lekcji jest oglą­danie i anal­i­zowanie filmów.

Przełamywanie barier

Ułatwiamy słuchac­zom przełamy­wanie bari­ery językowej już od pier­wszych za­jęć. Lek­torzy twór­czo  wyko­rzys­tują ćwiczenia i gry językowe  an­gażu­jące emocje i całą os­obowość uczącego się. Wyt­warzane sytu­acje językowe im­i­tują przy tym rzeczy­wistą  ko­mu­nikację ludzi z kra­jów, w których dany język jest uży­wany.

System motywacyjny

Stworzyliśmy unikalny sys­tem mo­tywa­cyjny dla naszych stu­den­tów pole­ga­jący na nieustan­nym zachę­ca­niu ich do re­al­nego porusza­nia się w świecie an­glo­języ­cznym. Wysyłamy do Państwa raz w miesiącu newslet­ter kul­tur­alny in­for­mu­jący o nowych książkach, kon­cer­tach, fil­mach, które można przeczy­tać lub zobaczyć po ang­iel­sku, rosyjsku, niemiecku itd. Raz w ty­god­niu nasi stu­denci otrzy­mują od nas mailowo do­datkowy ma­te­riał do przeczy­ta­nia, obe­jrzenia, posłucha­nia  w domu, samo­chodzie.