Język polski

Język ogólny

Celem kursów z języka ogólnego jest szybkie ukształtowanie umiejętności  efektywnego komunikowania się w sytuacjach życia codziennego poprzez wzmocnienie gramatycznej wiedzy, umiejętności językowych oraz podniesienie pewności siebie . 

Zaprojektowaliśmy kursy tak, aby spełnić potrzeby osoby dorosłej, która chciałaby  komunikować się  w języku polskim w pracy, w podróży oraz różnorodnych sytuacjach towarzyskich. Nauczymy Państwa, jak rozmawiać na przyjęciu, jak rozmawiać przez telefon, zarezerwować hotel,  jak wytłumaczyć lekarzowi symptomy choroby. Wciągniemy Państwa w dyskusje o polityce, kulturze, mediach, kontrowersyjnych ludziach oraz bieżących wydarzeniach będących na ustach wszystkich w danym dniu.


POZIOMY

A1 – C2

FORMUŁA ZAJĘĆ

Regularna – zajęcia w systemie 2 x 90 minut w tygodniu (60 x 45 minut w semestrze);
Moduł – zajęcia z konkretnego zagadnienia realizowane w module (16 x 60 minut)
Intensywny – tygodniowy kurs (40 x 45 min)

Język biznesowy

Kurs języka biznesowego ma na celu pomóc Państwu pewnie poruszać się w międzynarodowym środowisku zawodowym. Proponujemy Państwu całą gamę sytuacji biznesowych, w których będziecie negocjować, prezentować, spotykać się  z partnerami lub korespondować z nimi. Nauczymy Państwa nie tylko poprawnego języka  w biznesie, ale i interkulturowych różnic, co pozwoli Państwu czuć się swobodnie w każdej sali konferencyjnej na świecie.


POZIOMY

A1 – C2

FORMUŁA ZAJĘĆ

Regularna – zajęcia w systemie 2 x 90 minut w tygodniu (60 x 45 minut w semestrze);
Moduł – zajęcia z konkretnego zagadnienia realizowane w module (16 x 60 minut)
Intensywny – tygodniowy kurs (40 x 45 min)

Kursy egzaminacyjne

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom swej biegłości w języku polskim na poziomie B1. B2, C1.

Kto może zdawać egzamin?

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.
Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat.

Dla kogo certyfikat?

  • dla osób starających się o polskie obywatelstwo (na podstawie Ustawy o obywatelstwie polskim z 15 sierpnia 2012 r.)
  • dla Polaków przebywających na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. 
  • dla zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Ma to miejsce między  innymi w służbie zdrowia (np. Izby Pielęgniarskie oczekują od obcokrajowców zatrudnianych w polskich  szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1) czy służbie cywilnej (od obcokrajowca, podejmującego w Polsce pracę w służbie cywilnej oczekiwany jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2).
  • dla młodzieży klas maturalnych np. w Niemczech, na Białorusi czy w USA. Władze oświatowe niektórych krajów uznają poświadczenie znajomości języka polskiego, jako kolejnego języka obcego, za dokument uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie egzaminu maturalnego.
  • dla zagranicznych studentów odbywających w Polsce studia oraz cudzoziemców starających się o miejsce na polskiej uczelni. Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.
  • Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunki artystyczne i sprawnościowe (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2.
  • dla pracowników międzynarodowych korporacji, urzędników, nauczycieli, managerów, pracowników zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych. Pozytywny wynik egzaminu ułatwia im uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie się w Polsce.

POZIOMY

B1, B2, C1

FORMUŁA ZAJĘĆ

Certyfikat z języka polskiego jako obcego

Konwersacje

Pomożemy Państwu przełamać barierę językową w komunikacji werbalnej, pozbyć się strachu przed wyrażaniem się w języku polskim w towarzystwie osób, których nie znacie, podniesiemy płynność w mówieniu lub podtrzymamy dobry poziom języka, który zdobyliście mieszkając w Polsce kilka lat. Zajęcia konwersacyjne oparte są o w pełni zindywidualizowany program.


POZIOMY

A1 – C2

FORMUŁA ZAJĘĆ

Regularna – zajęcia w systemie 2 x 90 minut w tygodniu (60 x 45 minut w semestrze);
Moduł – zajęcia z konkretnego zagadnienia realizowane w module (16 x 60 minut)
Intensywny – tygodniowy kurs (40 x 45 min)

Kursy intensywne

Szkolenie w formule intensywnej oznacza zindywidualizowany program nauczania oparty na wnikliwej analizie poziomu językowego studenta oraz jego potrzeb językowych. Celem szkolenia jest przełamanie bariery w mówieniu i/lub poznanie języka branżowego (specjalistycznego) oraz zintegrowanie go z istniejącymi zasobami językowymi. Kurs jest zaprojektowany przez naszego Metodyka na okres pięciu dni, 8 godzin dziennie i prowadzony jest przed dwóch do trzech wybranych lektorów. Studenci uczą się w naszych salach, ale również zabieramy ich do restauracji, parków, na wystawy do muzeów i wycieczki po Warszawie. W ramach szkolenia tworzymy naturalne sytuacje, w których studenci komunikują się po polsku. 


POZIOMY

A1 – C2

FORMUŁA ZAJĘĆ

Regularna – zajęcia w systemie 2 x 90 minut w tygodniu (60 x 45 minut w semestrze);
Moduł – zajęcia z konkretnego zagadnienia realizowane w module (16 x 60 minut)
Intensywny – tygodniowy kurs (40 x 45 min)